Komunikaty

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Kutnie przy ul. Wilczej 2A (99-300 Kutno)
 2. W PINB został powołany inspektor danych osobowych Pan Jacek Krzyżaniak ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@synergiaconsulting.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa w szczególności;
 • art. 83 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • ustawa z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).
 1. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

1)     podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

2)     podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) albo do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
 1. Posiada Pani/Pan prawo:

1)    dostępu do treści swoich danych,

2)     żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

3)     żądania usunięcia danych, gdy:

-         dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

-         dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

4)     prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

5)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

6)     ograniczenia przetwarzania, gdy:

-         osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-         przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

-         administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

7)     prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Informujemy, iż:

1)  w zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO      – podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne

2) w zakresie danych osobowych, które administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody – podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl