Zamówienia Publiczne

Kutno dn. 31.07.2023 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

dotyczy: postępowania nr 1/ZP/2023 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa części budynku użyteczności publicznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania..

Działając na podstawie art. 255 pkt 1) w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą pzp Zamawiający

unieważnia postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Powyższe wypełnia przesłankę unieważnienia postępowania wyartykułowaną w art. 255 pkt 1) ustawy pzp. w związku z art. 266 pzp..


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa części budynku użyteczności publicznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db84b5-0bda-bb88-c98e-ce0010caea87

 

Wersje strony

Zamówienia Publiczne (2023-08-08 10:53:49) przez ADMIN


Zamówienia Publiczne (2023-07-25 11:08:19) przez ADMIN


Zamówienia Publiczne (2021-01-06 11:28:28) przez ADMIN


Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
99-300 Kutno, ul. Stefana Okrzei 1a (wejście od 29 listopada)
tel./fax 24 355 47 01

e-mail: sekretariat@pinbkutno.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePUAP: PINBKutno

Link do wideotłumacza języka migowego https://synergiaconsulting.pl/kontakt/

A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl