Komunikaty

26.10.2023 r.

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 524

PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 24.10.2023r.,

w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej

dni wolnych od pracy,

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KUTNIE

informuje, że:

- dzień 02.11.2023r., - z tytułu Narodowego Święta Niepodległości   przypadającego w sobotę 11.11.2023r.,

- dzień 02.01.2024r., - z tytułu Święta Trzech Króli przypadającego

   w sobotę 06.01.2024r.,

są dniami wolnymi od pracy.

18.01.2022 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru

Budowlanego w Kutnie

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

    Na podstawie  art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie zawiadamia, iż zakończył postępowanie oraz zebrał wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji w przedmiocie przebudowy odcinka drogi gminnej nr 102116 E położonej w miejscowości Miłosna, gm. Krośniewice, wykonanej w ramach zgłoszenia robót budowlanych nr AB.6743.705.273.2018 z dnia 17.05.2018r. 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kutnie ul. Wilcza 2a w godzinach pracy Inspektoratu z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Obecność nie jest obowiązkowa.

Z uwagi na stan epidemii proszę o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu zapoznania się z aktami sprawy.

Pouczenie


Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego w Kutnie

mgr inż. arch. Beata Wójcik

10.08.2021r.

Znak sprawy: PINB.7355.1.2021

Obwieszczenie

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

zawiadamiam,

że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie w dniu 06.08.2021r., wydał postanowienie nr 44/2021 znak: PINB.7355.1.4.2021.WS, którym nałożył na Gminę Krośniewice obowiązek przedstawienia w terminie do dnia 31 października 2021r., oceny technicznej dotyczącej sprawdzenia prawidłowości i zgodności z przepisami prawa wykonanych robót budowlanych, opracowanej przez osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz zrzeszoną w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, uwzględniającej wszystkie wprowadzone zmiany w stosunku do opracowania będącego załącznikiem graficznym do zgłoszenia nr AB.6743.705.273.2018 z dnia 17.05.2018r., a wykonane podczas przebudowy odcinku drogi gminnej nr 102116 E położonej w miejscowości Miłosna, gm. Krośniewice, w tym zjazd na działkę nr 143 i zjazd na działkę nr 146/1.

Z treścią ww. postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kutnie, 99-300 Kutno ul. Wilcza 2A po wcześniejszym telefonicznym (24) 355 47 01 ustaleniu terminu.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kutnie w terminie 7 dni od dnia kiedy zawiadomienie zostało uznane za dokonane.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

02.04.2021r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru

Budowlanego w Kutnie

 

Znak sprawy: PINB.7355.1.2021

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

zawiadamiam,

że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie w dniu 01.04.2021r., wydał postanowienie nr 16/2021 znak PINB.7355.1.3.2021 nakładające na Gminę Krośniewice obowiązek przedstawienia w terminie do dnia 30 września 2021r. opracowania polegającego na badaniu natężenia ruchu na odcinku drogi gminnej nr 102116 E w miejscowości Miłosna, gm. Krośniewice podlegającej przebudowie zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót budowlanych nr AB.6743.705.273.2018 z dnia 17.05.2018r. wraz z analizą i wnioskami potwierdzającymi zasadność wykonania zjazdów o ponadnormatywnych szerokościach z przedmiotowej drogi gminnej na przylegle posesje oraz uzyskania opinii zarządcy ruchu przedmiotowej drogi – Starosty Kutnowskiego zezwalającej na wykonanie ze względów bezpieczeństwa ponadnormatywnych zjazdów z drogi gminnej, zgodnie z przepisami §77 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Z treścią ww. postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kutnie, 99-300 Kutno ul. Wilcza 2A po wcześniejszym telefonicznym (24 355 47 01) ustaleniu terminu.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia     publicznego obwieszczenia.

26.03.2021r.

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie  art. 49 oraz art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), oraz zgodnie z art. 81 a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz.1333) zawiadamiam, że w dniu 19 kwietnia 2021r (poniedziałek) o godzinie 10.00

zostaną przeprowadzone  oględziny w sprawie sprawdzenia zgodności z przepisami ustawy Prawo budowlane prowadzonych robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 102116E w miejscowości Miłosna, gm. Krośniewice wykonanych na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nr AB.6743.705.273.2018 z dnia 17.05.2018r wydanego przez Starostę Kutnowskiego.  Proszę o obecność w określonym terminie osobiście lub poprzez pełnomocnika, upoważnionego do podejmowania decyzji, celem wzięcia udziału w oględzinach z których zostanie spisany protokołu.

Do pełnomocnictwa należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 16 listopada 2006r., o opłacie skarbowej, zwolnienie z opłaty skarbowej z tytułu udzielenia pełnomocnictwa, jego odpisu, wypisu lub kopii, obowiązuje w przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

        

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Kutnie przy ul. Wilczej 2A (99-300 Kutno)
 2. W PINB został powołany inspektor danych osobowych Pan Jacek Krzyżaniak ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@synergiaconsulting.pl Link do wideotłumacza języka migowego https://synergiaconsulting.pl/kontakt/
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa w szczególności;
 • art. 83 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • ustawa z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).
 1. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

1)     podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

2)     podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) albo do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
 1. Posiada Pani/Pan prawo:

1)    dostępu do treści swoich danych,

2)     żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

3)     żądania usunięcia danych, gdy:

-         dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

-         dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

4)     prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

5)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

6)     ograniczenia przetwarzania, gdy:

-         osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-         przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

-         administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

7)     prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Informujemy, iż:

1)  w zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO      – podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne

2) w zakresie danych osobowych, które administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody – podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl