Ogłoszenia

26.03.2020r.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

    Na podstawie  art. 49 oraz art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), oraz zgodnie z art. 81 a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz.1333) zawiadamiam, że w dniu 19 kwietnia 2021r (poniedziałek) o godzinie 10.00

 

zostaną przeprowadzone  oględziny w sprawie sprawdzenia zgodności z przepisami ustawy Prawo budowlane prowadzonych robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 102116E w miejscowości Miłosna, gm. Krośniewice wykonanych na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nr AB.6743.705.273.2018 z dnia 17.05.2018r wydanego przez Starostę Kutnowskiego. 

  
Proszę o obecność w określonym terminie osobiście lub poprzez pełnomocnika, upoważnionego do podejmowania decyzji, celem wzięcia udziału w oględzinach z których zostanie spisany protokołu.

Do pełnomocnictwa należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 16 listopada 2006r., o opłacie skarbowej, zwolnienie z opłaty skarbowej z tytułu udzielenia pełnomocnictwa, jego odpisu, wypisu lub kopii, obowiązuje w przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu.

 

Pouczenie


Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

        

31-08-2020 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie decyzją z dnia 22.01.2018r., nakazał przymusową rozbiórkę budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr 51 położonej przy ul. Pogodnej 18 oraz częściowo na działce nr 50 położonej przy ul. Pogodnej 20 w Kutnie.

Budynek, został wybudowany bez wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane dokumentów.

Ponieważ inwestor nie wywiązał się z obowiązku przymusowej rozbiórki przedmiotowego budynku, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie zwraca się do wszystkich zainteresowanych o przedstawienie swojej oferty cenowej za wykonanie robót budowlanych polegających na całkowitej rozbiórce ww. budynku.

Termin zgłoszenia ofert upływa 30 września 2020r.

Szczegółowych informacji udziela organ nadzoru budowlanego w Kutnie telefonicznie pod nr: (0-24) 335-47-01.


10-12-2018 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.sierpnia 2018r., ustala się dzień 24 grudnia 2018r., dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej natomiast dzień 15 grudnia wyznacza się dniem pracy.

W związku z powyższym w dniu 15.12.2018 r., inspektorat będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30.


10-12-2018 r.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym 2018/2019 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego, polegających w szczególności na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym instalacji przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych oraz ocenie sprawności instalacji elektrycznych, grzewczych oraz instalacji gazowej.

Jednocześnie przypominam o obowiązku zapobiegania przed przeciążeniem konstrukcji zalegającym na dachach śniegiem, szczególnie w przypadkach wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych.

 

Wersje strony

Ogłoszenia (2021-03-26 11:27:53) przez ADMIN


Ogłoszenia (2021-01-06 11:22:46) przez ADMIN


Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
99-300 Kutno, ul. Wilcza 2A
tel./fax 24 355 47 01

e-mail: pinb.kutno@gmail.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePUAP: PINBKutno

Link do wideotłumacza języka migowego https://synergiaconsulting.pl/kontakt/

A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl